Algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden
Leveringsvoorwaarden Ludens Talentontwikkeling

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes afkomstig van Ludens Talentontwikkeling, alsmede
op alle overeenkomsten tussen Ludens Talentontwikkeling en opdrachtgevers betreffende het verzorgen van training en
coaching, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord, hierna te noemen ‘opdracht’.
1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Ludens
Talentontwikkeling.
1.3 Algemene inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij zij door Ludens Talentontwikkeling
schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2: Totstandkoming van de opdracht
Incompany:
2.1 Alle aanbiedingen en offertes van Ludens Talentontwikkeling zijn vrijblijvend.
2.2 De overeenkomst tussen Ludens Talentontwikkeling en de opdrachtgever komt tot stand door (1) ondertekening van de
offerte door de opdrachtgever, (2) door ondertekening van de schriftelijke bevestiging door de opdrachtgever of
(3) door de schriftelijke bevestiging door Ludens Talentontwikkeling van de telefonische aanmelding of opdracht van
opdrachtgever.

Open inschrijving:

2.3 De overeenkomst tussen Ludens Talentontwikkeling en de opdrachtgever komt tot stand door ondertekening door de
opdrachtgever van het daartoe bestemde inschrijvings of aanmeldingsformulier, door de door Ludens Talentontwikkeling en
de opdrachtgever getekende schriftelijke bevestiging of door schriftelijke bevestiging door Ludens Talentontwikkeling aan de
opdrachtgever van diens per email verzonden aanmelding of opdracht.

Artikel 3: Annulering of wijziging van de opdracht door de opdrachtgever
Incompany:
3.1 Op het moment dat de opdracht is verleend en de planning van het project door de opdrachtgever is

goedgekeurd, gaat de annuleringsregeling in.

3.2 Onder annulering wordt verstaan: het op verzoek van de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk afgelasten

en opschorten van overeengekomen activiteiten/diensten/de opdracht op de met de opdrachtgever

overeengekomen data.

De annuleringsregeling houdt het volgende in:

3.3 Annuleren van activiteiten/diensten/de opdracht tot één kalendermaand voor aanvang van de betreffende

activiteit(en): geen kosten;

3.4 Annuleren van activiteiten/diensten/de opdracht vanaf één kalendermaand tot twee kalenderweken voor

aanvang van de betreffende activiteit(en): 80% van de kosten van de activiteiten/diensten/de opdracht;

3.5 Annuleren van gereserveerde activiteiten/diensten/de opdracht vanaf twee kalenderweken voor aanvang

van de betreffende activiteit(en): 100% van de kosten van de activiteiten/diensten/de opdracht.

3.6 De annuleringskosten worden berekend (gefactureerd) op het moment dat de betreffende activiteit(en) conform de (door
opdrachtgever goedgekeurde) planning zouden aanvangen.

3.7 De wettelijke bedenktijd van 14 dagen geldt bij zakelijke overeenkomsten niet.

Open inschrijving:

3.8 De opdrachtgever voor een training heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een training te annuleren per
aangetekend verzonden brief.
3.9 Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot vier weken voor aanvang van de eerste trainingdag kosteloos
geschieden.
3.10 Bij annulering korter dan vier weken voor de eerste trainingdag is de opdrachtgever verplicht 100% van het cursusgeld te
vergoeden.
3.11 In geval de opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van de training de
deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de training deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige
terugbetaling.

3.12 Er geldt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Opzeggen binnen de bedenktijd is kosteloos.

Artikel 4: Annulering door Ludens Talentontwikkeling
4.1 Ludens Talentontwikkeling heeft het recht zonder opgave van redenen de training te annuleren of deelname van een
opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht
heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Ludens Talentontwikkeling betaalde bedrag.

Artikel 5: Vervanging
Bij annulering van deelname door een deelnemer aan de training kan de opdrachtgever voor een vervanger zorgen, mits dit
tijdig aan ons wordt doorgegeven en mits de vervanger past binnen de doelgroep van de desbetreffende training. Ludens
Talentontwikkeling heeft het recht om een deelnemer uit te sluiten van deelname aan de training. Redenen hiervoor kunnen
bijvoorbeeld zijn: niet passend in de doelgroep, te grote persoonlijke problematiek, ongemotiveerdheid van de deelnemer zelf,
contraindicaties voor het functioneren in een groep.

Vervanging na de start van de training is niet meer toegestaan.

Artikel 6: Betaling
Open inschrijving:
6.1 Ludens Talentontwikkeling brengt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een
factuur. De opdrachtgever dient het verschuldigde traininggeld te voldoen een maand voor de aanvang van de training, doch
uiterlijk tien dagen na facturering op de door Ludens Talentontwikkeling aangegeven wijze zonder opschorting of verrekening
wegens een (veronderstelde) tekortkoming door Ludens Talentontwikkeling, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
6.2 De reis en arrangements/verblijfkosten alsmede verplichte literatuur in verband met deelname aan een training zijn in het
traininggeld niet begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.
6.3 Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim.
Vanaf de vervaldag is Ludens Talentontwikkeling steeds gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Indien tijdige
betaling achterwege blijft is Ludens Talentontwikkeling gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten.
6.4 De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan Ludens Talentontwikkeling alle in redelijkheid gemaakte
gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden,waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van
incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de
in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het
door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 113, excl. BTW.

Incompany:

Ludens Talentontwikkeling brengt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een
factuur. Betaling dient plaats te vinden op de in de factuur aangegeven bank of girorekening binnen een termijn van 30 dagen,
zonder opschorting of verrekening wegens een (veronderstelde) tekortkoming door Ludens Talentontwikkeling.
6.5 Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim.
Vanaf de vervaldag is Ludens Talentontwikkeling steeds gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Indien tijdige
betaling achterwege blijft, is Ludens Talentontwikkeling gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten.
6.6 De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan Ludens Talentontwikkeling alle in redelijkheid gemaakte
gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van
incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de
in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het
door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 113,

Artikel 7: Opschorting en ontbinding
7.1 Ludens Talentontwikkeling heeft het recht deelname van de opdrachtgever dan wel van de door de opdrachtgever
aangewezen deelnemer aan een opdracht te weigeren dan wel de uitvoering van de opdracht op te schorten of de
overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, onverminderd het
bepaalde in artikel 6.

Artikel 8: Auteursrecht
8.1 Het auteursrecht op de door Ludens Talentontwikkeling uitgegeven brochures en projectmateriaal berust bij Ludens
Talentontwikkeling tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ludens
Talentontwikkeling zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit enig materiaal worden gepubliceerd en/of op welke wijze
dan ook worden vermenigvuldigd.
8.2 Het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van Ludens
Talentontwikkeling berust eveneens uitsluitend bij Ludens Talentontwikkeling tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 9: Aansprakelijkheid
9.1 Ludens Talentontwikkeling spant zich in de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.

9.2 Ludens Talentontwikkeling is niet aansprakelijk voor schade welke is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door
Ludens Talentontwikkeling geleverde diensten, ook indien deze schade is ontstaan door toedoen van door Ludens
Talentontwikkeling bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden.

9.3 Ludens Talentontwikkeling is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het
gevolg zijn van het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop in het kader van de
betreffende opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen
wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Ludens Talentontwikkeling voor haar werkzaamheden in het kader van
de opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere
beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.

9.4 Opdrachtgever vrijwaart Ludens Talentontwikkeling voor aanspraken van derden.

9.5 Bij uitvoering van de opdracht is Ludens Talentontwikkeling niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan
persoonlijke eigendommen.

9.6 Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de
nakoming van de verplichtingen uit deze algemene voorwaarden.

Artikel 10: Geheimhouding
10. 1 Met alle informatie die door of over deelnemers of opdrachtgevers verstrekt wordt, vooraf of tijdens de training/sessies
en waarvan verwacht kan worden dat deze informatie vertrouwelijk van aard is, wordt door Ludens Talentontwikkeling, haar
medewerker en de trainers vertrouwelijk omgegaan. NAWgegevens zullen beschermd worden opgeslagen en alleen worden
gebruikt voor interne administratie en niet voor andere doeleinden gebruikt dan binnen de programma’s of certificering
noodzakelijk is.

Artikel 11: Klachtenregeling
11. 1 Wij doen onze best om er voor te zorgen dat onze klanten tevreden zijn. Omdat een goed contact met onze klanten voor
ons heel belangrijk is hopen we ook dat eventuele klachten mondeling gemeld en opgelost kunnen worden. Als desondanks
een klant niet tevreden is, kan onze schriftelijke klachtenprocedure gevolgd worden. Na ontvangst van de schriftelijke klacht
committeren wij ons aan het volgende:

a. Binnen één week wordt een bericht van ontvangst gestuurd met uitleg over de volgstappen.
b. Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen twee weken geven wij een schriftelijke reactie.
c. De behandeling van de klacht vindt plaats door de betreffende projectcoördinator samen met de programmanager van de
betreffende klant.
d. Mocht de behandeling van de klacht door de klant nog als onvoldoende worden beschouwd dan fungeert de directie van
Ludens Talentontwikkeling als escalatieniveau. Binnen 4 weken na ontvangst van onze reactie zoals genoemd bij b. kan dit in
een schriftelijke reactie aan onze directe in gang worden gezet. Vervolgens zullen wij hierop zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
binnen twee weken na ontvangst op reageren. Mocht de hierboven genoemde termijn niet gehaald kunnen worden zullen wij
hiervan schriftelijk (binnen de dan lopende termijn) melding van maken met zorgvuldige onderbouwing en een inschatting van
de haalbare nieuwe termijn.
e. Indien na escalatie zoals beschreven bij punt d. nog geen bevredigend resultaat is bereikt wordt als onafhankelijk derde dhr.
A. de Jong van Phoenix Opleidingen ingeschakeld. Wij beschouwen het oordeel van hem als bindend en wij zullen de
aanbevelingen zo spoedig mogelijk ten uitvoer brengen.

f. Partijen zullen zonder elkanders toestemming niet naar buiten treden met mededelingen over de klacht, over
privacygevoelige gegevens of over interne aangelegenheden van beide partijen, waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen
of kunnen begrijpen. Deze bepaling blijft ook na de beëindiging van de overeenkomst van kracht.
g. Gegevens en historie van de klacht zullen 2 jaar in onze administratie bewaard worden.

Alle klachten, schriftelijk of mondeling, zullen vertrouwelijk worden behandeld.

Artikel 12: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op iedere overeenkomst tussen Ludens Talentontwikkeling en een opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen worden voorgelegd aan
de bevoegde rechter in Amsterdam.